Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, με ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας

  • Δήμος Θέρμης
  • Πριν από 12 ημέρες
  • 21 προβολές

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, με ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας


Ξεκίνησε και επίσημα με τη σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους όλης της χώρας, που θα αξιοποιηθεί στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” .
Στο Δήμο Θέρμης όπως είναι γνωστό με τη συγκεκριμένη προκήρυξη πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του προγράμματος συνολικά 16 άτομα και συγκεκριμένα:
•ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3
•ΤΕ – Νοσηλευτών 4
•ΔΕ-Νοσηλευτών 1
• ΥΕ – Οικογενειακών Βοηθών 8.

Επιπλέον με την εγκύκλιο για την 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ , που αφορά τις 2.909 συνολικά μόνιμες προσλήψεις σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πέραν της προβλεπόμενης στην περ.Β’ της παρ.2 του αρ.18 του ν.2190/1994 ως ισχύει, μοριοδοτούμενης εμπειρίας, στην παρ.3 του αρ.91 του ν.4583/2018 προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του αρ.91 του ν.4583/2018,δηλαδή από τις 18 Δεκεμβρίου 2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε Νομικά Πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε Νομικά Πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α.


Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται ΚΑΙ στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.44 του ν.3979/2011 και του αρ.21 του ν.4483/2017, η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της Βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η Βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο Φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα.

Υπενθυμίζετε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία της Προκήρυξης έχει ως ακολούθως:
– Για τις κατηγορίες των υποψηφίων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε σήμερα 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
– Για την κατηγορία των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.